یادگیری عمیق برای پردازش تصویر پزشکی : بررسی اجمالی، چالش ها و آینده

یادگیری عمیق برای پردازش تصویر پزشکی : بررسی اجمالی، چالش ها و آینده

In Stock