• ما برنامه ریزی کسب و کار را بین کارآفرینان خارجی و کارآفرینان داخلی که عدم اطمینان محیطی را کنترل می کنند مقایسه می کنیم.
  • ما شیوه برنامه ریزی کسب و کار را بین کارآفرینان خارجی و کارآفرینان داخلی که عدم اطمینان محیطی را کنترل می کنند، مقایسه می کنیم.
  • کارآفرینانی که عدم اطمینان رقابتی و عملیاتی را تجربه می کنند، احتمال بیشتری دارد که منحل شوند.
  • برنامه‌ریزی IP هیچ تأثیر مثبتی بر بقای شرکت‌ها در شرایط عدم اطمینان محیطی نداشت، فقط اثرات منفی داشت.
بازگشت به بالا