19 فوریه

بازاريابي اينترنتي شامل كليه فعاليتهايي است كه يك شركت از طريق اينترنت جهاني با هدف جذب كسب و كارهاي جديد، حفظ كسب و كار فعلي و توسعه هويت برند انجام ميدهد.

استراتژي هاي فروش بازاريابي اينترنتي درشرايط بحران:مفهوم بحران ميتواند به معناي انحراف از وضعيت تعادل عمومي رابطه سازمان با محيط يا تعريفي از خصوصيت محيطي باشد كه سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن آگاهي داشته باشد.

يك بحران سازماني صرفاً فاجعهاي نظير ركود اقتصادي، سقوط يك هواپيما نيست كه باعث خسارات شديد محيطي ميشوند، بلكه ميتواند داراي شكلهايي متنوع نظير: بد نام شدن محصول، مخدوش شدن خدمات پشتيباني، تحريم محصولات، اعتصاب، رشوه خواري، بلاياي طبيعي در زمينه انهدام محصول، خرابي سيستم اطلاعات شركت باشد. مديريت بحران تلاش نظام يافته توسط اعضاي سازمان همراه با ذينفعان خارج از سازمان، در جهت پيشگيري از بروز بحرانها ويا مديريت اثر بخش بحران در زمان وقوع است دنياي تكنولوژي امروزي، افراد را به فروش اينترنتي سوق ميدهد و مردم بيشتر محصولات و خدماتي كه ميخواهند را به صورت اينترنتي دريافت ميكنند. افراد با توجه به مسائل مختلفي كسب وكارهاي اينترنتي خود را راه اندازي ميكنند و با توجه به نياز مردم به آن محصولات و يا خدمات، روي آن سرمايه گذاري و برنامه ريزي ميكنند. اينترنت توانسته نقش گذشته استراتژي و رقابت را دگرگون سازد.

به اين منظور شركتهايي كه بخواهند در كسب وكار موفق باشند، داشتن ويژگيهاي بازاريابي در محيط الكترونيك الزامي است و قطعاً در عصر جديد آنها براي حضور چشمگير در بازارهاي پر رقابت امروز بايد به ديدگاهها و پارادايمهاي جديد دست يابند. در بازاريابي اينترنتي، تعامل، مشتري را از حالت منفعل به خريدار فعال تبديل مينمايد. در حقيقت ويژگي زنده و مستقيم بودن تعامل ارتباط مشتري با شركت، زمينه ساز اثرگذاري و اثر پذيري اين دو از هم و اثرگذاريشان بر هم را فراهم ميآورد. بلوغ مشتري بعنوان ثمره تعامل با شركتها بعد جديدي به نام تركيب آميخته بازاريابي اينترنتي است كه اين موضوع ما را به سمت شاخص پذيري مشتري سوق داده و ميتواند جهت دهنده يك راهبرد جديد براي شركتها باشد.

بازاريابي اينترنتي به بهبود انتخاب و پردازش اطلاعات كه به بهبود مديريت زنجيره تأمين منتهی ميشود، كمك ميكند. تجارت الكترونيك و كسب و كارهاي آنلاين در حوزههاي مختلف كسب و كار بارها توسط متخصصين و مشاوران مطرح كسب و كار دنيا توصيه شده بوده و پديده جديدي نيست. كسب و كارهاي بسياري وجود دارد كه با توجه به شرايط اقتصادي كنوني جهان و بحرانها ميتوانند از آنها استفاده و كسب درآمد نمود كه برخي از آنها عبارتند از: فروش اينترنتي و كسب وكارهاي آنلاين، تجارت الكترونيك و داشتن يك فروشگاه اينترنتي، آموزش و تدريس آنلاين، ارائه خدمات مشاوره و آموزشي بصورت آنلاين، دورههاي آموزشي آنلاين ، كتابهاي اينترنتي، مهارت و تجربه و تخصص خود را بصورت يك بسته آموزشي كتاب اينترنتي ارائه دهند، بازاريابي از طريق اينستاگرام -اينستاگرام ماركتينگ، خدمات مشاوره آنلاين يا تلفني، فروش محصولات خود در سايتهاي پربازديد فروشگاهي هستند.

براي جلب اعتماد و همراه مشتريان بودن در شرايط كسب وكارها در شرايط بحراني بطور مجازي كارهاي بسياري ميتوان انجام داد. در نظر داشته باشيم كه صفحات مجازي در جلب اعتماد مخاطبان نقش بسيار ويژه اي دارند. عكس و فيلم از استفاده از وب سايتهاي ارزان، پرترافيك، مديريت نامناسب روابط اينترنتي، عدم عضوگيري ليستي از مشتريان، تفكر يك شبه پولدارشدن از طريق اينترنت از جمله اشتباهات مهلكي است كه هر شركتي در اجراي بازاريابي و فروش اينترنتي و بكارگيري تجارت الكترونيك بايد به آن توجه كند.

بهتر است قبل از انجام بازاريابي اينترنتي تمامي جنبه هاي مربوط به محيط كسب و كار مورد بررسي قرار گيرد، تا در محيط هايي كه شرايط اين گونه بازاريابي را ندارند اتلاف وقت و سرمايه براي شركتها نشود. با توجه به نوظهور بودن اين پديده و پنهان ماندن جنبه هاي گسترده اينگونه بازاريابي براي شركتهاي نوپا به خدمت گرفتن افراد با سابقه در اين كار ضروري مينمايد تا در راهبردهاي اصلي شركت دچار وقفه نشود. برنامه مدوني را در نظر گرفت تا محيط و مشتريان را به سمت وبلاگها و سايتهاي اينترنتي شركت سوق دهيم و از مزايا ي درازمدت اينگونه مبادلات به نفع شركتها بهره برداري كنيم.